POLITYKA PRYWATNOŚCI

I
POBIERANIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań, NIP: 5213683072, REGON: 360098885, email: kontakt@lukardi.com

Lukardi S.A. odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.

Dokładamy szczególnej staranności, aby dane osobowe użytkowników były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
prawidłowe, w razie potrzeby uaktualniane i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Lukardi S.A. jest również administratorem procesów marketingowych (w tym zarządza kontami na portalach społecznościowych), IT (w tym systemami informatycznymi, w których gromadzone są dane osobowe). Lukardi S.A obsługuje także stronę internetową www.lukardi.com
w związku z tym koordynuje przetwarzanie danych osobowych przesyłanych przez formularze zawarte na stronie (np. w ramach formularza kontaktowego).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dokument „Polityka Prywatności” stanowi informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez Lukardi S.A. od osób, których dane te dotyczą, w związku z korzystaniem przez nie z usług Lukardi S.A., w tym:

świadczonych drogą elektroniczną,
zapytaniami kierowanymi do Lukardi S.A.,
procesem ofertowania,
udziałem w webinariach oraz innych podobnych wydarzeniach organizowanych przez Lukardi.SA.,
subskrypcją Newslettera lub innych kanałów informacji o produktach i usługach Lukardi S.A.
wymianą korespondencji, w tym również od użytkowników naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ www.lukardi.com LUB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Informacje ogólne

Każda osoba korzystająca z usług Lukardi S.A. drogą elektroniczną lub odwiedza stronę internetową www.lukardi.com ma kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, które nam przekazuje. Uzyskane, w ten sposób dane o użytkowniku są wykorzystywane tylko w celach niezbędnych do świadczonych przez nas usług.

Na stronie internetowej Lukardi S.A. mogą być zamieszczane linki, które będą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe (np. na strony Partnerów współpracujących z Lukardi).
W przypadku zewnętrznych stron internetowych, których nie jesteśmy administratorami może obowiązywać inna polityka prywatności. Przed podaniem danych osobowych na tych stronach zalecamy aby zapoznać się z obowiązującą na nich polityką prywatności.

Pliki cookies

Pliki cookies, które znajdują się na naszej stronie wykorzystywane są po to, aby dostosować zawartość strony internetowej do Użytkownika np. w celu rozpoznania jego urządzenia i dopasowania sposobu wyświetlania strony a także tworzenia danych statystycznych, które pozwolą nam optymalizować strukturę i zawartość strony do preferencji Użytkowników.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień plików cookies na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Google Analytics i Open Tracker

Pliki cookies umożliwiają działanie narzędzi do pomiarów statystyk. Na naszej stronie wykorzystujemy Google Analytics oraz Open Tracker, które pomagają nam zdobyć informacje i analizować je pod kątem wykorzystywanych przeglądarek, liczby odwiedzin strony oraz dają możliwość mierzenia skuteczności kampanii marketingowych.

Informacje uzyskane dzięki Google Analytics i Open Tracker służą do ciągłego ulepszania naszej strony pod kątem użytkowników.

Facebook

Pliki cookies umożliwiają działanie funkcji statystyk na Facebooku. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat skuteczności kampanii marketingowych.

Informacje uzyskane dzięki statystykom Facebooka służą do ciągłego ulepszania naszej strony. Dane osób, które polubiły profil biznesowy Lukardi, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

korespondencji prowadzonej przez dostępny na Facebooku Messenger

komentowanie postów na profilu Lukardi

Dane osób, które polubiły profil Lukadri nie będą wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu (szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności na portalu Facebook znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.)

Formularz kontaktowy

Za pośrednictwem strony www.lukardi.com można skorzystać z formularza kontaktowego w celu wysłania zapytania. Dane osobowe pozyskane w ten sposób zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi oraz do wyżej wymienionych możliwości tylko i wyłącznie za zgodą osoby kontaktującej się.

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Lukardi S.A. informuje, że wszystkie dane klientów (w tym także osób kontaktowych po stronie klienta – pracowników) oraz potencjalnych klientów przetwarzane i przechowywane są w dedykowanych, zabezpieczonych systemach informatycznych CRM.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym w formie profilowania).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Lukardi S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie:

zgody, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zakończenia celu przetwarzania;
uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest dozwolona działalność marketingowa, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych archiwizacja dokumentów – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
umowy, której stroną jest użytkownik lub w związku z koniecznością podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na wniosek użytkownika, okres przetwarzania danych trwa przez czas realizacji umowy, do momentu przedawnienia roszczeń z nią związanych;
obowiązujących przepisów prawa np. w związku z przechowywaniem dokumentów księgowych okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Lukardi S.A. przechowuje dane osobowe tylko przez taki okres, jaki jest uzasadniony celem, dla którego dane były zebrane i na jaki pozwalają przepisy prawa.

POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Lukardi S.A. może powierzyć dane osobowe podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, w tym swoim współpracownikom, tylko i wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Lukardi S.A. dba o to, aby przekazanie danych osobowych innym podmiotom nie wpłynęło na bezpieczeństwo tych danych. Dlatego każdorazowo zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do stosowania nie mniej rygorystycznych zasad przetwarzania danych osobowych niż sami stosujemy, zgodnie z przepisami prawa.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy do celów informacyjnych o produktach i usługach oraz informacjach marketingowych .

W każdej chwili użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc na adres: kontakt@lukardi.com

Wycofanie zgody nie powoduje, że przetwarzanie jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody będzie uznane za nielegalne. Podobnie, przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który wycofał zgodę będzie legalne jeśli, mimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać dane osobowe użytkownika na innej podstawie niż zgoda albo gdy będziemy zobowiązani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdemu użytkownikowi przysługują poniższe prawa:

prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych użytkownika w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, który wniósł sprzeciw lub jeśli będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
prawo do dostępu do danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych użytkownika, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do otrzymania informacji, jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, od kiedy, z jakiego źródła otrzymaliśmy dane, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób są przetwarzane, a także jakim podmiotom są udostępniane,
prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych oparte jest na tej zgodzie, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej,
prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Wnioski związane z realizacją praw, o których mowa wyżej, użytkownicy mogą przesłać na nasz adres e-mailowy: kontakt@lukardi.com, lub pisemnie na adres siedziby Lukardi S.A.. Na każdy wniosek związany z realizacją ww. praw odpowiemy najpóźniej w terminie 1 miesiąca, nawet, jeśli w takim czasie nie będzie możliwe zrealizowanie żądania wniosku. W takim przypadku poinformujemy użytkownika o podjętych działaniach.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Lukardi S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do aktualnych wymogów prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2021. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez BrandUP!